Breaking News
Home / Misc / ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾ ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿ ਰੋ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਘ ਰ ਸ਼ ਦੇ ਚ ਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸੂ ਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾ ਹਰਾ ਤੇ ਧ ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾ ਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆ ਗੂ ਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾ ਣਾ ਵਰ ਤਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘ ਟ ਨਾ ਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧ ਰ ਨੇ ਦੌ ਰਾ ਨ ਮੌ ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਘ ਟ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘ ਟੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਾ ਜਪਾ ਦੇ ਟਰੈ ਕਟਰ ਰੈ ਲੀ ਦੌ ਰਾਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕੇ ਸ ਦ ਰ ਜ ਹੋਣ ਦੀ ਖ ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਰੂ ਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸੰ ਸ ਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਇਬ ਸੈਣੀ , ਕੇਂਦਰੀ ਕਾ ਨੂੰ ਨ ਰਾ ਜ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗ ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਾਇ ਣਗੜ੍ਹ ਕ ਸਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਾ ਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਰ ਥਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਰੈਕ ਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਜ਼ੁ ਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰ ਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਾ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਹੱ ਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈ ਕ ਟਰ ਰੈ ਲੀ ਕੱ ਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੱ ਧੁਨੀ ਧੜੇ , ਕਾਂਗ ਰਸ ਸ ਮੂਹ ਗੁੰ- ਡਿ – ਆਂ ਨੇ ਰੁ ਕ ਕੇ ਪੱ ਥਰ ਅਤੇ ਖੰ ਭੇ ਸੁੱ ਟਣੇ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਟਰੈ ਕਟਰ ਅਤੇ ਬ ਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚ ੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾ ਰ ਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮ੍ਰਿ ਤਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ ਤੇਦਾਰ ਦੋ-ਸ਼ੀ- ਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿ ਫ ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਾਂਗ ਰਸ ਅਤੇ ਚੱ ਧੁਨੀ ਸ ਮੂਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋ – ਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਕ ਤੰ ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ , ਕਾਂਗਰਸੀਆ,ਅਤੇ ਚਧੁਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਨਿਰ ਮਲ ਸਿੰਘ ਸ ਮੂ ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਹੱ-ਤਿ-ਆ। ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਅ ਨੁ ਸਾ ਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚ ਧੁ ਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ ਮੂ ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੱ ਥਰ ਸੁੱਟੇ ਜੋ ਕਿ ਬ ਹੁ ਤ ਨਿੰ ਦਣ ਯੋ ਗ ਹੈ। ਇਸ ਘ ਟ ਨਾ ਖਿ ਲਾਫ 7 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦ ਰ ਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿ ਤਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਿ ਆ ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁ ਰਗ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 7 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 341,148,149,120 ਬੀ ਤ ਹਿਤ ਕੇ ਸ ਦ ਰ ਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ | ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰ ਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱ ਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬ ਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |

Check Also

ਆਹ ਦੇਖ ਲਉ ਨਸ਼ੇ ਚ ਟਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਕਰ ਤੂਤਾਂ

ਉਕਤ ਤਸਵੀਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ …